İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR

 

SORU: Genel kurul toplantısında ortağı kimler temsil edebilir?


Cevap: Genel kurul toplantısında bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak genel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. Ortak sayısı 1000’ın üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil etmesi öngörülebilir. Es ve birinci derece akrabalarda temsilde ortaklık şartı aranmaz. (Ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi babası)

 

SORU: Yönetim Kurulu en az kaç üyeden oluşur?


Cevap: Yönetim Kurulu en az 3 üyeden oluşur. Bunların ve yedeklerinin kooperatifin ortağı olması, ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56. maddesindeki şartları taşıması gerekir.

 

SORU: Her yıl genel kurul toplantısı yapılması zorunlu mudur?


Cevap: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45.maddesine göre, Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve Yılda en az bir defa yapılması zorunludur. Tasfiye Halindeki kooperatiflerin, 45.maddede öngörülen zorunluluktan muaf olduklarına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, bu tür kooperatiflerin de her yıl genel kurul toplantısı yapmaları gereklidir. Kooperatiflerin süresi içinde genel kurul yapmamaları halinde anılan kanunun Ek 2/2 maddesi gereğince yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

SORU: Bir genel kurulu kararı bir sonraki genel kurul kararıyla değiştirilebilir mi?


Cevap: Genel kurulca verilmiş kararların, sonradan başka bir genel kurul kararıyla değiştirilmediği ya da mahkeme tarafından iptal edilmediği sürece yürürlükte olacağı ve uygulanması gerekeceği doğaldır.

 

SORU: Denetim Kurulu üyeleri genel kurulu toplantıya çağırabilir mi?


Cevap: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 43. maddesine göre, gerektiğinde denetçiler kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Bu çerçevede, denetçilerin gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmadan önce yönetim kurulu üyelerinin onayını almasına gerek bulunmamaktadır.