İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
KOOPERATİF KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

KOOPERATİF KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 3. ve 4. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) verilecek ana sözleşmenin onaylanması ve kuruluşa izin verilmesini müteakip, kooperatif merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ile tüzel kişilik kazanır.

 

Yapı Kooperatifleri (Konut Yapı Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ve Yapı Kooperatifi Birliklerinin kuruluş işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler:

 

Kooperatif ünvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerinin kullanılması ve Türk Ticaret Kanununun 48.maddesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Unvan sorgulama ve anasözleşmelerin doldurulması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersis Sisteminden (https://mersis.gtb.gov.tr/) gerçekleştirilmektedir.  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir.(K-EK-1)

 

Dilekçe ekinde;

 

1-) Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli 6 adet (2 adedi Müdürlük arşivi,4 adedi de kooperatife verilmek üzere) kooperatif Ana sözleşmesi (indirmek için tıklayınız)

 

Ana sözleşmede doldurulması zorunlu alanlar:

 

a) Unvan, merkez, süre ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ilgili bölümlerin doldurulmuş olması,

 

b) Sermaye ve paylarla ilgili 7. ve 8. Maddelerdeki boş kısımların kurucu ortak sayısına bağlı olarak doldurulmuş olması,

c) Ana sözleşmelerin son sayfasında yer alan ve kurucuların Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası., Tabiiyeti, sermaye taahhüdü, ödediği sermaye ve imza bölümlerinin doldurulmuş olması gerekmektedir.

 

d) 1163 Sayılı Kanunun 4.maddesine göre kurumlar tarafından taahhüt edilen nakdi sermayenin ¼’ü Ticaret Siciline tescil ve ilanı ile tüzel kişilik kazandıktan sonra kooperatif ya da kooperatif birliği hesabına aktarılmak üzere kurucu ortaklarca Ana sözleşmede belirtilen ilk yönetim kurulu üyelerinden birine ödenmesi ve bu hususun kooperatif izin başvuru formunda beyan edilmesi gerekmektedir.

2-) Kooperatif kuruluş bilgi formu (K-EK-6)  

 

3-) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin akrabalık taahhütnamesi (indirmek için tıklayınız)

- (aynı amaçlı başka bir kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımızı beyan )

- (yönetim ve denetim kurulunun akraba olmadıklarına dair beyan )

- (Yönetim Kurulu üyeleri akraba olmadıklarına dair beyan )

1163 Sayılı Kanunun 98. Maddesinin atıfta bulunduğu Türk Ticaret Kanununun 349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biri ile, eşi ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından ana sözleşmenin arkasında yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmesi gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıkları araştırılarak, Türk Ticaret Kanununun 349. Maddesine uygunluğu sağlanmalıdır.

 

4-) Yönetim Kurulu üyelerinin aynı türden başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmadıklarına dair taahhütname (K-EK-8)

 

5-)Kurucu ortakların nüfus cüzdanı örnekleri ve ikametgâh belgeleri

 

6-) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kurulmasında Ana sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını belirtir, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Vergi Dairelerinden alınan belgenin aslı verilmelidir.

 

7-) Kooperatif Birliklerinin kuruluşunda kooperatiflerin konularının aynı veya birbiri ile ilgili nitelikte olması kooperatif birliği kurulmasına ilişkin en az yedi kooperatif tarafından alınan genel kurul kararlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması ve kooperatif birliğine iştirak edenlerin en az 50 pay taahhüt etmelerinin sağlanması gerekmektedir.

 

* İzin, Tescil ve İlan için; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kooperatif kuruluşuna izin verildikten sonra; kooperatifin adresine kuruluş yazısı ve ekinde anasözleşme (4 adet) gönderilir. Bu gönderime müteakip bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanın bir sureti İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir. (Bankada bilgi için Kooperatif Unvanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden birinin TC Kimlik Numarası yazdırılmalıdır.)

 

YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 3. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ana Sözleşme değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır” hükmü uyarınca Yapı Kooperatiflerinin ana sözleşmelerinde unvan, süre, merkez ve sermaye değişikliğine ilişkin işlemler için gerekli bilgi ve belgeler:

 

Anasözleşmede yapılması istenen değişiklikler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir. (K-EK-9) 

 

 

Dilekçe ekinde;

 

            1-) Değiştirilmesi düşünülen maddenin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak altı nüsha halinde yazılmış ve yönetim     

                  kurulunca imzalanmış metni, (K-EK-10) 

           

            2-) Ana Sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

 

            3-) Kooperatifin en son durumunu gösterir genel durum bilgi formu, (K-EK-11) 

 

            4-) Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya fotokopisi,

 

            5-) Halen yürürlükte bulunan kooperatif ana sözleşmesinin Bakanlıkça onaylı aslı veya fotokopisi,

 

            6-) Mevcut Yönetim Kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim kurulu yetki belgesinin;

                 verilmesi gerekmektedir.

 

*Ana Sözleşmede gösterilen faaliyet süresinin değiştirilmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak kooperatifin süresinin dolmamış olması gerekmektedir. Kooperatifin süresinin dolmuş olması durumunda mahkemeden alınacak kooperatifin faaliyette olduğuna dair tespit kararının sunulması gerekmektedir.

 

*Kooperatif merkezinin, unvanının ve her bir ortağın taahhüt edeceği pay miktarının değiştirilmesi taleplerinde, ana sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararında ilgili madde değişikliklerinin belirtilmiş olması gerekmektedir

 

*Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kooperatif ana sözleşme değişiklik iznini Müteakip, ilk genel kurul toplantısında gündeme eklenerek görüşülüp kabul edildikten sonra genel kurul tutanağına yazılır. Bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanın bir sureti İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.