İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

 

 

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 
 
 

 

 

NO

 

 

HİZMET ADI

 

 

İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Resmi Kurumlara Proje Hazırlama
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Tapu ve/veya tahsis belgesi
3-Kadastral çap
4-Koordinatlı aplikasyon krokisi
5-Son bir yıl içinde alınmış imar durum belgesi -plan notlarıile birlikte
6-İnşaat istikamet rölövesi
7-Altyapı projelerine esas teşkil edecek kanalizasyon güzergahları, kanalizasyon çıkış ve bağlantıları ile akar kotları, mevcut ve açılması
planlanan imar yollarına ait kotlar, temiz su, yangın suyu bağlantı
mesafe ve yerleri, doğalgaz ve telekom hatları vb.
8-Zemin ve temel etüd raporu
9-Ayrıntılı ön ihtiyaç programı veya Kurumunca ihtiyaç ve fonksiyon
yönünden uygunluğuna dair onaylı tüm avan projeleri (mimari, statik,
elektrik, mekanik ve alt yapı projeleri)
10-Projenin mahiyetine göre gerekmesi halinde ağaç rölövesi, KültürVarlıklarmı Koruma Bölge Kurulu kararı, UTK kararı vb belgeler

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 

2

Rölöve ve Tadilat Projeleri
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı 2-Mevcut projeler

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 

3

Vaziyet Planı ve Çevre
Tanzim Projeleri
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Tapu ve/veya tahsis belgesi
3-Kadastral çap
4-Koordinatlı aplikasyon krokisi
5-Son bir yıl içinde alınmış imar durum belgesi -plan notları ile bırlikte
6-İnşaat istikamet rölövesi
7-Altyapı projelerine esas teşkil edecek kanalizasyon güzergahları, kanalizasyon çıkış ve bağlantıları ile akar kotları, mevcut ve açılması planlanan imar yollarına ait kotlar, temiz su, yangın suyu bağlantı mesafe ve yerleri, doğalgaz ve telekom hatları vb.
8-Gerekmesi halinde ağaç rölövesi, enerji nakil hatları vb belgeler

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 

4

Güçlendirme Projeleri Tetkik ve Tasdik İşlemleri
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Mevcut projeler
3-Bina bilgileri formu

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 
 
 

5

İnceleme Raporları
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Mevcut projeler
3-Tapu ve imar planı
4-Zemin etüt raporu vb belgeler İnceleme raporları -kat ilavesi isteği,ek bina ilavesi,
işlev değişikliği, bahçe duvarı incelemesi yapılan mahallin niteliğine göre istenecek belgeler değişmektedir.

7 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

6

Uygulama safhasında firma
seçiminden sonra hazırlatılmış proje ve hesap kontrolleri
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Projeler
3-Hesap raporları (gerekmesi halinde)
4-Firma seçim yazısı

15 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 
 

7

Asansör Proje kontrolleri
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Projeler
3-Hesap raporları (gerekmesi halinde)
4-Firma seçim yazısı

10 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 
 
 
 

8

Kazan kontrolleri
(Proje Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Projeler
3-Hesap raporları
4-Firma seçim yazısı

5 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 
 
 
 

9

İhalesi Yapılacak İşlerin Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması
(Yaklaşık Maliyet Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Projeler ve ilgili raporlar(mimari,statik,elektrik,mekanik,altyapı,iksa,ısı yalıtım raporu vb)
3-Şartname
4-Kazı Klas Tespit Tutanağı
5-Çevre tanzim projeleri, plankote

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 
 

10

Güçlendirme İhalesi Yapılacak İşlerin Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması
(Yaklaşık Maliyet Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Projeler ve ilgili raporlar (mimari,statik, elektrik, mekanik, ısı yalıtım raporu vb)
3-Şartname
4-Rölöveler

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 
 
 
 

11

Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı
(Yaklaşık Maliyet Bürosu)

1-Talep yazısı
2-Projeler veya rölöveler

Değişken
(Proje kapsamına göre)

 

12

Özel Hastane Denetimi
(Özel Kurumlar Bürosu)

Ek 9 talep edilmediği durumlarda
1-Talep yazısı
2-Sağlık Bakanlığı onaylı proje ve/veya mimar onaylı proje
3-Açılış ruhsatı
4-Faalıyet izm belgesi
5-Yapı ruhsatı/yapı kullanma izm belgesi veya Belediye yazısı
Ek 9 talep edildiği durumlarda
1-Talep yazısı
2-Sağlık Bakanlığı onaylı on izm projesi
3-Elektrık projesi
4-Tesısat projesi
5-Statık proje
6- Sağlık Bakanlığı tarafından verilen on izm yazısı
7-lstanbul Buyukşehır Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon
Mudurluğu'nun veya II Trafik  Komısyonu'ndan alınan Ulaşılabılırlık Raporu
8- Buyukşehır/ İlçe Belediye veya II Sağlık Mudurluğu'nden alınan "Çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemediği" ifadeli yazı
9-Yapı kullanma izm belgesi
10-Kurum bünyesinde açılmak istenilen birimlerdeki tıbbı donanım listesi (görüntüleme)
11-Mutfak hizmeti dışarıdan alınıyorsa yapılan sözleşme örneği
12-Çamaşırhane hizmeti dışarıdan alınıyorsa yapılan sözleşme örneği
13-Jeneratorle ilgili butun belgeler
14-Telefon santralı ile ilgili butun belgeler
15-Mudurluğumuzden alınan Tıbbı Atık Raporu
16- Buyukşehır Belediyesi tarafından düzenlenen tıbbı atık alımı ile ilgili yazı / sözleşme
17-1 B B İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen "Yangın bakımından incelenen işyerlerine ait muayane raporu"
18-llgılı belediyesinden alınacak "Hastane ıçm Otopark Yonetmelığfne uygun sayıda otopark yen ayrıldığını" belgeleyecek yazı veya belge
19- İlgili belediyesinden alınacak "Hastane binası ıçm yeterli yeşil alan ayrıldığım" belirtir yazı
20-lmar ile ilgili mevzuat uyarınca her tur ve ölçekte özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş olduğunu belirtir yazı
21-Sağlık Bakanlığı'nın 06/04/2004 tarih 5541 sayılı yazısı doğrultusunda alınan statik uygunluk raporu
22-Bakanlığımız Doner Sermaye İşi Mud birim fiyat listesinde belirtilen tutarın ödendiğine ilişkin dekont

15 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 
 

13

Özel Hastane Hancı Sağlık
Kurumları (UYTE- Genetik
Tanı Merkezı-Organ Nakli)
Denetimi
(Özel Kurumlar Bürosu)

1- Talep yazısı
2- İlgili Yonetmelığı'nde belirtilen hususlara uygun rolove projesi
3- Yapı kullanma izm belgesi
4- Gerekli görülmesi halinde ek belge istenebilir
5- Bakanlığımız Doner Sermaye İşi Mud birim fiyat listesinde belirtilen tutarın
ödendiğine ilişkin dekont

7 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

14

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı   Özel Kurum (Okul-Dershane-Kurs-Anaokulu-MTSK) Denetimi

(Özel Kurumlar Bürosu)

1-Talep dilekçesi
2-Yapı sağlamlık raporu
3-İtfaiye raporu
4-Yerleşim planı 35x50cm A3 ebadında
5- Rolove projesi
6-Tapu senedi/Yapı ruhsatı/Yapı kullanım izin belgesi
7-Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde  açılacak Ana okullarının bahçe kullanımı için kat malikleri kurulu mavafakat belgesi
8- Bakanlığımız Döner Sermaye İşi. Müd. birim fiyat listesinde belirtilen tutarın ödendiğine ilişkin dekont

15 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

15

Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı MTSK Pist Alanı Denetimi
(Özel Kurumlar Bürosu)

1- Talep yazısı     
2- Yerleşim planı
3- Kira sözleşmesi
4- Bakanlığımız Döner Sermaye İşi. Müd. birim fiyat listesinde belirtilen tutarın ödendiğine ilişkin dekont

15 gün
(eksik bulunmaması halinde)

 

16

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bağlı Özel Kurum (G.B.E.-Kreş-Çocuk Kulübü) Denetimi
(Özel Kurumlar Bürosu)

1-Talep dilekçesi
2-Uygunluk tutanağı
3-Yapı sağlamlık raporu
4-İtfaiye raporu
5-Yerleşim planı 35x50cm A3 ebadında
6- Rolove projesi
7-Tapu senedi/Yapı ruhsatı/Yapı kullanım izin belgesi
8-Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde  açılacak Ana okullarının bahçe kullanımı için kat malikleri kurulu mavafakat belgesi
9-Numarataj belgesi
10- Bakanlığımız Döner Sermaye İşi. Müd. birim fiyat listesinde belirtilen tutarın ödendiğine ilişkin dekont

15 gün
(eksik bulunmaması halinde)

 

17

Atış Poligonu Denetimi
(Özel Kurumlar Bürosu)

1- Talep dilekçesi
2- Spor ve Gençlik Bakanlığı onaylı proje
3- Yapı kullanma izin belgesi (varsa)
4- Bakanlığımız Döner Sermaye işi. Müd. birim fiyat listesinde belirtilen tutarın ödendiğine ilişkin dekont

15 gün
(eksik bulunmaması halinde)

 

18

İhale öncesi İşlemler
(İhale Takip Bürosu)

1- Yatırımcı Kuruluş tarafından arsa temini, imar işlemleri, uygulama projelerinin hazırlanması, belli aşamalarda arazi ve zemin etütlerinin yapılması, Mevcut inşaat işine ait uygulama yada kesin projelerinin onaylanması
2- Ödenek Teminine Esas Forum Hazırlanarak İnşaat Maliyet Bedelinin Hesaplanması 3-Ödenek durumu dikkate alınarak Yaklaşık Maliyet Hesabının yapılması, mahal listesi, metrajlar ve Genel Teknik Şartnamelerin Hazırlanması, İdari Şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanması
4- Uygulanacak ihale usulünün tespiti yapılarak ihale dokümanı içerisinde yer alan bilgi ve belgelerle birlikte ihale yetkilisinin makam onayına sunulması ve akabinde ihale onayının alınması
5- İhale yetkilisi tarafından İhale komisyonun oluşturulması, ihalenin karara bağlanarak idare ile Yüklenici arasında sözleşme imzalanması *1,2,3,4nolu maddelerde belirtilen iş ve işlemler ilgili şubesince hazırlanarak ihale takip bürosuna gönderilir ve 5 no lu işlem ihale takip bürosunca yapılır.

45 gün
(5 nolu işlem için gereken azami süre)

 2 gün

 

19

İhale Onay Süreci
(İhale Takip Bürosu)

1-İhale Onay Belgesinin tanzimi. 
2-Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarasının internet üzerinden alınması.
3-İhale Komisyonunun teşkil ettirilmesi.
4-İhale Komisyonuna tebliğ edilmesi.

2 gün

 

20

İhale Dokümanı Hazırlama Süreci
(İhale Takıp Bürosu)

1-İhale İlanının oluşturulması
2- İdari Şartnamesinin oluşturulması
3- Sözleşme Tasarısının oluşturulması
4-Yapı İşleri Genel Şartnamesi   
5- Standart Formlar
6- Dizi Pusulası              

                                            

3 gün

 

21

İlan Metnini Yayınlama Süreci (İhale Takip Bürosu)

1-İşin Yaklaşık Maliyetine göre yerel gazeteler ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanması
2-Nakit Geçici Teminat veya ihale dokümanı bedelinin ilgili saymanlığa yatırılması
3- İhale Dokümanının isteklilere makbuz karşılığı satılması

İlan yayınlama süresi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu; Mad.13.b.1'e göre 7gün Mad.13.b.2'e göre 14gün Mad.13.b.3'e   göre 21 gün Mad.13.a.1'e göre 40 gün

 

22

Teklif Zarflarının Teslim Alınması
(İhale Takip Bürosu)

1- İhale dokümanı satın alanlara ilişkin form tanzimi
2- İhaleye katılan isteklilerin teklif zarflarının alındığına dair alındı belgesinin tanzimi
3- İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslim Tutanağının tanzimi
4- İhale Teklif Zarflarının Şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü
5-Teklif Zarflarının açılması
5a- Başvuru dilekçesi ve adres beyanı
5b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi
5c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
5d-Teklif mektubu
5e-Geçici Teminat
5f- İş deneyim belgesi
5g- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması (doküman alındı makbuzu)
6-Teklif Zarfı Açma Belge Kontrol Tutanağı tanzimi
7-Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçe tutanağının tanzimi
8-İsteklilerce Teklif Edilen fiyatlar formu tanzimi *1,2 ve 3 no lu maddelerde belirtilen işler ihale takip bürosunca hazırlanır. 4,5,6,7,8 ve 9 nolu maddelerde belirtilen işler Müdürlük tarafından oluşturulan ihale komisyonunca yapılır.

1 gün
(Doğrudan Temin İhalelerinde Geçici teminat ve Doküman satışı istenmeyebilir)
 (1, 2 ve 3 nolu maddeler için bu süre verilmiştir.)

 

23

İhale Süreci
(İhale Takip Bürosu)

1-Aşırı düşük teklif hesaplaması ve değerlendirilmesi 
2-İş deneyim belgelerinin güncelleştirilmesinin tanzimi
3-ihale komisyon kararının çıkarılması
4-İhalelere katılmaktan yasaklı olunup olunmadığına dair internet üzerinden KİK den 1. ve 2. isteklilerin teyit ettirilmesi
5-İhale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onayı *Tüm bu işlemler Müdürlük tarafından oluşturulan ihale komisyonunca yapılır.

İşin özelliğine göre gün sayısı değişebilir

 

24

Kesinleşen İhale Kararları     
(İhale Takıp Bürosu)

1- Kesinleşen ihale kararlarının çıkartılması (İhale Takıp Bürosu)              
2- kesinleşen ihale kararlarının isteklilere tebliği *Tüm bu işlemler Müdürlük tarafından oluşturulan ihale komisyonunca yapılır.

Elden tebliğ halinde: aynı gün Posta ile tebliğde: 7 gün İtiraz süresi: 7+5=12 gün Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün Posta bekleme süresi

 

25

İstekliye Sözleşmeye Davet İşlemi
(İhale Takıp Bürosu)

1-Üzerinde iş kalan istekliye sözleşmeye davet yazısı ve tebliğ edilmesi 
2-4734 sayılı KİK Kanununun 10.Mad dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerindeki evrakların temini
3- Bu belgelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edilmesi
4- Kesin teminatın, Karar pulu bedelinin ve damga vergisinin ilgili saymanlıklara ödenmesi

Tebliğ tarihinden itibaren
10 gün Posta bekleme süresi
7 gün 
(Doğrudan Temin İhalelerinde Geçici teminat istenmeyebilir)

 

26

Sözleşmenin İmzalanması

(İhale Takıp Bürosu)

1-  İhale sözleşme dosyasının oluşturulması (ışın büyüklüğüne gore 1-3 gun)
2-  İhale yetkilisi tarafından sözleşme imzalanması(21  maddenin (b) ve (c) bendlerıne gore 5 gun, diğer hallerde 10 gun geçmedikçe sözleşme imzalanmaz)
3-Sozleşme Dosyası hazırlandıktan sonra ilgili şubesine havale edilmek üzere Makam Olur'una sunulması
4-Sozleşme Dosyasının bir nüshasının bilgi ıçm Bakanlığımıza gönderilmesi

7-14 gün   

 

27

İş Deneyim Belgelerinin Hazırlanması
( Planlama Bürosu)

1- Sözleşme
2- Geçici / tasfiye kabul tutanağı
3- Hakedış raporları varsa kesin hakedış raporu
4- Kesin hesap fişi
5- TC kimlik no/Vergi kimlik no fotokopileri
6- Uygulanan yapı tekniğim ( Yapının karekterıstık özelliği ile ilgili olarak) gösterir belge
7- Keşif artış olurları ( Varsa )
8- Sure uzatım olurları ( Varsa )
9- Resim ( Şahıs ise )
10-Talep dilekçesi

5 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

28

Teminat ladesı( % 50 İade )

(Planlama Bürosu)

1- Geçici kabul tutanağı
2- Vergi borcu yoktur yazısı
3- Talep dilekçesi

15 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

29

Teminat ladesi (Tamamının ladesi halinde)
( Planlama Bürosu)

1- Sosyal Güvenlik Merkezı'nden soğuk damgalı ılışıksızlık yazısı
2- Vergi borcu yoktur yazısı
3- Kesin kabul tutanağı
4- Kesin hesap fişi
5- Talep dilekçesi

15 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

30

Hacız
(Planlama Bürosu )

Hacız yazısı Müdürlüğümüz kaydına girdikten sonra ( 7 gunluk sure )

Süreyi geçmemek şartıyla HEMEN

 

31

Geçici kabul
( Planlama Bürosu)                                  

1-Yüklenicinin talep dilekçesi ( Planlama Bürosu )                        
2-Kontrol teşkilatınca hazırlanan teklif varakası
3-Kurumundan kabulde bulunacak teknik eleman istenmesi
4- Müdürlük Oluru
5- Komisyonca kabulün yapılması

15-20 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

32

Kesin kabul
( Planlama Bürosu)

1-Yüklenicinin talep dilekçesi
2- Kontrol teşkilatınca hazırlanan teklif varakası
3- Kurumundan kabulde bulunacak teknik eleman istenmesi
4- Müdürlük Oluru Komisyonca kabulün yapılması                                                      

15-20 gün
(Eksik bulunmaması halinde)

 

33

Ödenek ihtiyacı
( Planlama Bürosu)

Yatırım programında bulunan ve yapımı devam eden inşaatların yıllık ödenek ihtiyaçları tespit edilerek Genel Müdürlüğümüzden talep edilir

2 gün

 

34

Yatırım İzleme Raporları
( Planlama Bürosu)

İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması ıçm, Valiliğimiz II Koordinasyon Kurulunca yılda 4 toplantı yapılır Müdürlüğümüzce izleme raporları hazırlanarak Valiliğimiz II Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilir

5 gün

 

35

Hakedışlerden kesilen %3 geçici kabul kesintisi
( Planlama Bürosu)

1- Geçici kabul tutanağı
2- Hakedış raporları
3- Kesintileri gösterir tablo İnşaat bitirilerek geçici kabulü yapıldıktan sonra, % 3 oranında yapılan kesintinin iadesi yapılır

5 gün

 

36

Genel yazışmalar

Kurumlar arası bilgi amaçlı yazışmalar

5 gün

 

37

Teknik Şartname

Yapılacak imalatın özelliğine gore

1-3 gün

 

38

Teknik Personel Taahhütnamesi

1- Diploma
2- Meslek Odası kayıt belgesi
3- Noterden alınan taahhütname Teknik personel bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren yüklenici 5 gun içinde İdareye bildirmek zorunda

5 gün

 

39

İş programı

Yer tesliminden itibaren 15 gun içinde yüklenici tarafından hazırlanıp İdarenin
onayına sunulur

15gün

 

40

Kalıp, demir teslimi, arazı kontrolü

1- Dilekçe
2- Yüklenicinin eklen tamamlamasından sonra

15 gün

 

41

AH Risk Sigorta

Yüklenici Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "AH Risk" sigorta yaptırmak zorundadır

İşe başlama tarihinde verilecektir.

 

42

Hakedış raporlarının hazırlanması

Hakedış raporları hazırlanarak incelendikten sonra tahakkuka bağlanarak ödenmek
üzere saymanlığa gönderilir

2 gün

 

 

 

Başvuru   esnasında  yukarıda   belirtilen   belgelerin   dışında   belge   istenmesi,   eksiksiz   belge   ile   başvuru   yapılmasına   rağmen   hizmetin   belirtilen   surede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerme yada ikinci müracaat yerme başvurunuz

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri       :İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İsim                               :Günay ÇOBAN
Ünvan                           :Yapım ve Proje Şube Müdürü
Adres                            :Barbaros Mah. Begonya Sok. N:9A Ataşehir/İSTANBUL
Tel                                 :0216 687 44 68
Fax                                :0216 687 44 06
E-Posta                         :gunay.coban@csb.gov.tr   


İkinci Müracaat Yeri :İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İsim                              :Mustafa Giray MORALI
Ünvan                          :İl Müdür Yardımcısı
Adres                           :Barbaros Mah. Begonya Sok. N:9A Ataşehir/İSTANBUL
Tel                                :0216 687 44 26
Fax                               :0216 687 44 06
E-Posta                        :mgiray.morali@csb.gov.tr