İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ

 

A-1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU  KAPSAMINDA;

 

  • Yapı Kooperatifleri ve konut politikaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Yapı Kooperatiflerine kuruluş izni vermek,
  • Ana sözleşme madde değişikliği yapmak,
  • Genel Kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmek,
  • Yapı kooperatiflerinin denetlenmesi ve incelenmesini sağlamak.

 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. Maddesinde: Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır diye tanımlanmıştır. 

Kooperatifler, ortaklarının ellerindeki küçük birikimlerin en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak hazırlar. Ortaklarının gelir düzeyini yükselterek, daha çağdaş ve düzenli bir yaşam için ortam hazırlayarak toplumsal dengeyi sağlar. Ortaklarını demokratik yönetim biçimi ile birlikte çalışmaya ve yaşamaya teşvik ederek sosyal barışı sağlar. Ortaklarının zaruri ihtiyaçlarını en uygun şekilde ve maliyet fiyatına sağlamalarını temin eder.

 

1969 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu yürürlüğe girmeden önce kooperatifler Türk Ticaret Kanunu’nun bir bölümü olarak incelenmekteydi. Hukuk mevzuatı yönünden bir şirket gibi kabul edilmiş olsa da işlevleri yönünden sosyal bir kuruluştur. 

10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak özel yasasına bağlanmıştır. Ancak bu yasanın 98. maddesinde aksine açıklama olmayan hususlarda Anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı ve 99. maddesinde kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılacağı belirtilmektedir. 

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 5983 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Bakanlığımıza devredilen yapı kooperatiflerinin ve birliklerin kuruluş, Anasözleşme de unvan, süre, merkez, sermaye değişiklikleri ile denetim işlemleri 13.12.2010 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün) görevleri arasındadır. Ayrıca söz konusu tarihten itibaren Yapı Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmektedir

Kooperatiflerle ilgili tüm işlemler İskan ve Kooperatif Şube Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

 

 

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

13 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş 5983 sayılı “KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SORUMLULUKLARI

Yapılan değişiklik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir.

  

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DEVİR YAPILACAK KOOPERATİFLER

 

Kapanmış ve başka ile nakil olan kooperatifler     : 2011 ad.

Münfesih duruma düşen kooperatifler                   : 2721 ad.

Tasfiye halinde olan kooperatifler                          : 4524 ad.

Faal durumda olan kooperatifler                            : 1447 ad

                                                              TOPLAM: 10753 ad.

 

 

  

Bakanlığımızın Kooperatifler ile İlgili web adresleri:

Bakanlık ve İl Müdürlüğü Kullanıcıları için;

https://ekooperatif.csb.gov.tr/ekoop/login.html

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanları ve Ortakları için;

https://yapikooperatif.csb.gov.tr/login.aspx

Vatandaş Bilgilendirme Portalı için;

http://yapikooperatifportal.csb.gov.tr/