İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Görevleri

 

                         YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GİRİŞ

 

            Yapım ve Proje Şube Müdürlüğü,2016 Yılında, Yapım ve Yatırım Bölümü, Proje Bölümü, Keşif ve Yaklaşık Maliyet Bölümü, Özel kurumlara  Ait İzin Belgelerin Düzenlemesi Bölümü olmak üzere 4 ana bölüm olarak çalışmalarını sürdürmüştür.   

 

2.KURUM /KURULUŞLARIN TARİHÇESİ

    

            04.01.2002 yılında kabul edilen ve 01.01.2003 yılında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılıp, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa göre sözleşmesi yapılan ve 04.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren 644 sayılı KHK’ye göre, 4734-4735 sayılı yasa kapsamında, genel ve özel idare bütçelerinden yatırım programına alınan ve ayrıca dernek veya hayırseverler kanalı ile yapılacak olan yatırımların; takip ve koordinasyonunu sağlamak , bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmektir.

 

3.HİZMET KONUSU

 

Ø  Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, etüt ve projelerini ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaat, güçlendirme, tadilat ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

Ø  Yapı yaklaşık maliyetini ve ihale dosyasını hazırlayarak ihalesini yapar, işin müteahhidine işyeri tesliminden sonra, iş bitinceye kadar kontrollük hizmetlerini vermek

Ø  Yatırımın geçici ve kesin kabulüne kadar geçen tüm hizmetlerini yürütmek,

Ø  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri  ve  standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

Ø  Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

Ø  Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin proje, maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamaktır.

Ø  Yapım ve Proje Şube Müdürlüğü Kamu kurum ve kuruluşların inşaat yapım işlerini yapmaktadır. Yapım işleri içinde ayrıca onarım işleri de bulunmaktadır. Kamu kurumlarının talebi neticesinde Yapı Denetim Mühendisleri yerinde inceleme yapıp yaklaşık maliyet çıkartmaktadır. İstendiği takdirde ihale dosyaları hazırlanıp, ihalesi yapılmaktadır.

Ø  İhale Takip Bürosunca, ihale işlemleri yapılmaktadır

Ø  Bakanlık ve İl yatırımlarının Müdürlük Makamınca verilen işlerin kontrollük hizmetlerinin kontrol yönetmeliğine uygun olarak yürütmek

Ø  İhalesi düşünülen işler ile ilgili çok yüksek olmayan yatırımlar için yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak,

Ø  Kamu kuruluşlarına ait çeşitli onarım işlerinin yaklaşık maliyetini hazırlamak, onarım işlerini yapmak,

Ø  İkmal edilen işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini sonuçlandırmak,

Ø  İnşaatlara ait mukayeseli yaklaşık maliyet hazırlamak ve idarenin onayına sunmak,

Ø  Arazi çalışması ve büro çalışması yaparak inşaatlara yön vermektir.

Ø  Hakediş raporlarını tetkik etmek,

Ø  Hakediş dağıtım yazışmalarını yapmak,

Ø  Geçici ve kesin kabul, tasfiye kabul heyetlerinin teşkilini sağlamak,

Ø  Geçici ve kesin kabul, tasfiye, kabul tutanaklarının dağıtımlarını yapmak,

Ø  Koordinasyon toplantılarını takip etmek ve raporlarını hazırlamak,

Ø  İnşaatlarla ilgili bilgi formlarını düzenlemek,

Ø  Tüm inşaatların ödenek durumlarını takip etmek, teklif yazılarını yazmak, istihkaklarını tahakkuka bağlamak,

Ø  Aylık yapı durumu cetvellerini ilgili yerlere göndermek,

Ø  Kesin hesapların tetkikini yapmak,

Ø  Banka teminat mektupları ile ilgili yazışmaları yapmak,

Ø  İş bitirme ve iş denetleme belgelerini düzenlemek,

Ø  İcra takibi ile ilgili işlemleri yapmak,

Ø  Gerektiğinde mesai saatleri dışında çalışma ve kontrol işlerini yürütmek,

Ø  İl ve ilçelerin Belediye ve Kaymakamlıkların çeşitli komisyonlarında teknik eleman olarak görevlerde bulunmaktır.

Ø  Özel Kurumlar Bürosunca, Dershane, Kurs, Anaokulu denetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kreş – Çocuk Kulübü denetimi, Atış Poligonu denetimi yapılmaktadır.