İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği

YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ                      

4703 Sayılı Yasa Kapsamında;

1.1 Yapı malzemeleri üreticilerinin piyasaya güvenli ürün arz etmelerini sağlamak,

1.2 Piyasaya arz edilmiş ürünler üzerinde gözetim ve denetim yapmak,

1.3 Piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri için gelecek şikâyetleri değerlendirmek, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

1.4 Yıllık programlara göre piyasaya arz edilmiş ürünler üzerinde, üretildikleri, işlendikleri, ambalaj edildikleri, montaj ve dolumlarının yapıldığı yerlerde, mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekân ve ortamda, depolandığı, satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde, girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde gözetim ve denetim yapmak,

1.5 Alınan numunelerin test ve deneylerini ilgili standardına göre yapmak veya yaptırmak.

1.6 Piyasaya arz edilmiş ürünlerden ilgili teknik şartnamesine uygunsuzluğu tespit edilenler için imalâtçı veya ürünün yetkili temsilcisine kanunların öngördüğü uyarı, malî müeyyide uygulanması, piyasaya arzın durdurulması ve piyasadan toplatılması gibi cezaî müeyyidelerinin tatbikini sağlamak,

1.7 İlimizde faaliyet gösteren hazır beton üreticilerinin rutin denetimlerini gerçekleştirmek.

1.8 Kamuya ve özel sektöre ait inşaatlarda gerektiğinde betonun kalite kontrolünü yapmak, taze beton numuneleri almak, betonun lâboratuarda ve şantiye mahallinden nitelik ve yeterlik deneylerini yapmak, sonuçlarını rapor etmek,

1.9 Gerekli görülen hâllerde inşaatlarda sertleşmiş betonlar üzerinde deneyler yapmak; beton basınç dayanım değerini (karot alma) tespit etmek.

1.10 İnşaat çeliklerinin mukavemetini (Demirçekme, eğme ,katlama deneylerini ve diğer muayeneleri) yapmak ve sonuçlarını rapor etmek.

1.11 4708 sayılı yasa kapsamında yapı malzemesi ve zemin laboratuarlarının denetimini gerçekleştirmek,

1.12 Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik mevzuatının öngördüğü çalışmaları yürütmek.

1.13 Patlayıcı madde depolarının yıllık denetimlerini Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte gerçekleştirmek.

1.14 İl kaynak ve içme suları komisyonlarında görev almak

1.15 Görev alanları ile ilgili olarak İl Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.