İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

GÖREVLERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-   Deprem  odaklı kentsel dönüşüm ve ‘’6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında uygulamaları yapmak.

 

2-   RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ AŞAMASI : Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, İl Özel İdarelerine, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerine, Büyükşehir İlçe Belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve “26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine göre tespit edilir.

 

 

3-   RİSKLİ YAPININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE YAPILAN BİLDİRİMLERİN KABULU :  Yapının riskli olduğunun tespitini yapanlar tarafından yapılan bildirimlerin kabulü, raporların incelenmesi, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporların  ilgilisine iade edilmesi, diğer raporların ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmesi işlemleri

 

4-    RİSKLİ YAPIYLA İLGİLİ  TEBLİGAT İŞLEMLERİ : Riskli yapı ile İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde riskli yapıyla ilgili itiraz dilekçelerinin  kabulü , itiraz edilmemesi halinde  tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilen tebligatların bildirilmesi işlemleri

 

 

5-    RİSKLİ YAPI İLE İLGİLİ YAPILAN İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN KABULU, İNCELENMESİ, VE SONUÇLANDIRILMASI İŞLEMLERİ: İtirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtinda görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

 

6-   RİSKLİ YAPININ YIKTIRILMASI İŞLEMLERİNİN TAKİBİ: Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.Riskli yapıların altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.

7-   MALİKLERİN EN AZ ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK İLE ALINAN KARARLARIN BİLDİRİMLERİNİN KABULU, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI HALİNDE DİĞER PAYDAŞLARA AÇIK ARTIRMA USÜLÜ İLE SATIŞ İŞLEMLERİ : Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır,  anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.  

En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir . En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan DİĞER PAYDAŞLARA usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.

 

 

8-   YIKIMLARIN TAKİBİ, MUAFİYETLER

 

9-   LİSANSLI KURULUŞLAR ve RİSK TESPİT RAPORU İLE İLGİLİ İŞLEMLER: ( 6306 SAYILI Kanun Kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen Kurum ve kuruluşlar  Lisanslı kuruluşlar ile ilgili link bağlantısı verilebilir) Lisanslı Kurum ve kuruluşlar tarafından incelenen binalara ait risk tespit raporlarının 10 iş günü içinde bildirimlerinin alınması, incelenmesi, eksik veya yanlış hazırlanmış raporların düzeltilmesi için geri bildirimlerin yapılması bildirim tarihinden itibaren 30 günü içinde tekrar kabulü , onaylanması ve 10 gün içinde ilgili tapu müdürlüğüne yazılı bildirim işlemleri

 

10-       İTİRAZ SÜRECİ İŞLEMLERİNİN KABULU : Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan tebligat tarihinden  itibaren 15 gün içinde hak sahipleri tarafından yapılan itirazların kabulü ,teknik heyet tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

 

11-       RİSKLİ OLDUĞU KESİNLEŞEN YAPILARIN YIKIM İŞLEMLERİ: Riskli olduğu kesinleşen yapıların İdaresine yazı ile bildirilmesi

 

12-       İL MÜDÜRLÜĞÜNÜNCE VE BAKANLIKÇA VERİLEN DİĞER İŞ İŞLEMLERİ YAPMAK