İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Görev ve Yetkiler

1- İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

 2- “Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm” ve “ 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında uygulamalar yapmak,

3- Riskli Yapıların Tespiti Aşaması: Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, İl Özel İdarelerine, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerine, Büyükşehir İlçe Belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve “26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik “ hükümlerine göre tespit edilir.

4- Riskli Yapının Tespit Edilmesi Halinde Yapılan Bildirimlerin Kabulü:  Yapının riskli olduğunun tespitini yapanlar tarafından yapılan bildirimlerin kabulü, raporların incelenmesi, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporların ilgilisine iade edilmesi, diğer raporların ise ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi işlemleri.

5- Riskli Yapıyla İlgili  Tebligat İşlemleri : Riskli yapı ile ilgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen notlar, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde riskli yapıyla ilgili itiraz dilekçelerinin  kabulü, itiraz edilmemesi halinde  tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilen tebligatların bildirilmesi işlemleri.

6- Riskli Yapı İle İlgili Yapılan İtiraz Dilekçelerinin Kabulü, İncelenmesi, Ve Sonuçlandırılması İşlemleri: İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

7- Maliklerin En Az Üçte İki Çoğunluk İle Alınan Kararların Bildirimlerinin Kabulü, Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Diğer Paydaşlara Açık Artırma Usulü İle Satış İşlemleri: Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır,  anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir . En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.

8- Lisanslı Kuruluşlar Ve Risk Tespit Raporu İle İlgili İşlemler: (6306 sayılı Kanun Kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen Kurum ve Kuruluşlar  Lisanslı Kuruluşlar ile ilgili link bağlantısı verilebilir) Lisanslı Kurum ve kuruluşlar tarafından incelenen binalara ait risk tespit raporlarının 10 iş günü içinde bildirimlerinin alınması, incelenmesi, eksik veya yanlış hazırlanmış raporların düzeltilmesi için geri bildirimlerin yapılması bildirim tarihinden itibaren 30 günü içinde tekrar kabulü, onaylanması ve 10 gün içinde ilgili tapu müdürlüğüne yazılı bildirim işlemleri.

9- İtiraz Süreci İşlemlerinin Kabulü: Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan tebligat tarihinden  itibaren 15 gün içinde hak sahipleri tarafından yapılan itirazların kabulü, teknik heyet tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.

10- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.