İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği
Görev Tanımı

 

Tabiat Varlıkları Kontrol ve Emlak Yönetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:

644 Sayılı KHK 13/A maddesi (Ek:8/8/2011-KHK-648/10 md.)  ve 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren “Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlere ilişkin olarak;

- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletme hakkı verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı yönetmeliğin 67. Maddesi gereği 12.03.2018 tarih ve 2018/03 sayılı “Ecrimisil İşlemlerinin Uygulanması Hakkındaki Genelge” kapsamında Ecrimisil İşlemlerini yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak,

- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların belirli bir program dahilinde sürekli olarak denetimlerini yapmak,

- Tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanları içinde kalan devletin hüküm ve tasarrufu altında ki alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tahsis işlemlerini değerlendirmek,

- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde kiralama, ön izin, kullanma izni, tahsis, işletme vb. için uygun potansiyel alanları belirlemek, bu alanlara yönelik ilgili TVK Bölge Komisyonuna sunulmak üzere vaziyet planları ve projelerini hazırlamak, hazırlanan dosyaları ihalesi yapılmak üzere Bakanlığa sunmak,

- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların denetimleri sonucunda aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve bu alanlara yönelik yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde, 648 sayılı KHK, 2863 sayılı yasa ve Bakanlığımızın 28.02.2017 tarih ve 2017/02 sayılı TVK Komisyon Çalışmaları Genelgesi uyarınca, inceleme raporları ve gerekli bilgi belgelerle birlikte konunun ilgili Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunda sunmak, alınan komisyon kararlarının ilgili yerlere dağıtımını sağlamak,

- Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin başvuruları, 2017/02 sayılı Genelge kapsamında meri mevzuat çerçevesinde TVK Bölge Komisyonu gündemine alınmadan İl Müdürlüğünce değerlendirmek ve görüş vermek,

- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki (tescil harici) alanlarda kiralama, tahsis, kullanma izinlerine ilişkin talepler meri mevzuat çerçevesinde TVK Bölge Komisyonu tarafından değerlendirilmesini sağlamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, alınan kararı sonuçlandırılmak üzere Bakanlığa sunmak,

- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.